Hjem Om LINK Samlingene Fag og fortelling LINK Live Ekstraservice YouTube

Om LINK


På LINK kan lærere, ungdomsarbeidere, barnevernsarbeidere, terapeuter og ungdomsledere finne opplegg for 21 samlinger. Her finner du bakgrunn, opplegg til 21 samlinger med PP og metodikk. Etter hvert vil du også kunne finne rapporter fra ulike skoler som bruker LINK.

Av: Eva Dønnestad

- God identitetsbygging er å bidra til at unge ønsker å være den de er. Målet med LINK er å bygge selvfølelse, gi trygghet og bygge relasjoner, sier en stolt prosjektleder og rådgiver ved RVTS, Karen Ringereide. Hun har gjennom mange års erfaring i skolen har sett behov for opplegg for å gjøre det skolen er pålagt – bygge sosial kompetanse.

- Å rydde opp i et problem kan være vanskeligere enn å styrke det som er bra. Vi vet at allmennkompetanse på egne følelser og bygging av selvfølelse og relasjoner virker forebyggende. Det hjelper unge til å ta gode valg. Det fungerer bedre enn kampanjer rettet inn mot spesifikke utfordringer som rus, spiseforstyrrelser, psykiske problemer eller selvmordstanker, sier hun.

Utprøvd ved 6 skoler


Prosjektleder Karen Ringereide har de siste tre årene vært med å utvikle og utprøve LINK på seks skoler. Barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og en folkehøyskole. Flere andre ansatte ved RVTS Sør har også vært engasjert i arbeidet med å utvikle metodikk, samlingenes struktur, fagstoffet og verdiene.

- Unge etterspør prat rundt temaene vi fokuserer på. Særlig i videregående skole har vi fått tilbakemeldinger på at dette er etterlengtet.

- Trenger man noen opplæring for å begynne å bruke opplegget?

- Nei, men vi mener det er helt nødvendig å være tro mot verdiene om å jobbe deltakende, med fokus på det gode og i respekt for ulikheter. Da kan man tilpasse og plukke metoder og innhold i samlinger som man vil. Det har vist seg at mange verdsetter og lettere bruker et opplegg med denne grad av handlingsfrihet, sier prosjektlederen.

Færre dropouts


Hun forteller at i en klasse som gjennomførte LINK over et helt år, var det ingen som droppet ut av klassen. Flere faktorer spilte inn, men ledelsen ser også verdien av LINK. En annen lærer ved en av pilotskolene våre, startet hele skoleåret i videregående med en LINK-samling. Hun mener dette har hatt betydning for tryggheten i klassen gjennom resten av året.

- LINK tilbyr ingen kosetimer, men inviterer til å utføre dype seriøst arbeid med humør og fokus på å bygge på de ressursene hver elev har, understreker Ringereide.

Opplegget kan være nyttig både for dem som arbeider i skole, barnevern, migrasjonsarbeid, psykisk helse. LINK slipper til de unge selv i ulike øvelser og refleksjoner. Alt med sikte på å bygge selvfølelse for å hjelpe unge til å lære seg selv å kjenne, kunne ta gode valg og bygge relasjoner med andre.

Unge er ekspertene


De voksne som ønsker å gjennomføre opplegget, blir tilretteleggere eller prosessveiledere. – Det er ingen fasitsvar når vi arbeider med den enkeltes erfaringer og følelser, understreker Ringereide. Den voksne skal få fram hva de unge har på hjertet gjennom gode introer, metoder og måten hun møter det som kommer fram på. De unge er ekspertene på sine liv. Ulikheter blir sett på som en styrke. Opplegget er også preget av rom for livet i sin fulle bredde – humor, glede og de store sorgene, forteller rådgiveren som arbeider i team for selvmordsforebygging ved RVTS Sør.

Etter et selvmord


LINK ble til ut fra et behov i virkeligheten ved en skole i på Sørlandet. Det var alvorlig tragisk hendelse - et selvmord på en videregående skole - som førte til at første utkast av opplegget ble til. Lærerne tok kontakt med RVTS og fikk veiledning. De så behovet for et opplegg til grupper der elevene. Prøvde ut ulike metoder der grunntanken var å ha en felles stamme med faste rutiner på hver samling som de gjennomførte en gang i måneden. Elevene gav svært gode tilbakemeldinger på samlingene og etterlyste dem om det gikk for lang tid mellom hver gang.
”Vi har ingen selvfølelse, føler oss så dumme og teite. Vi er ingenting.” Var setninger vi fikk høre, forteller Karen. – Unge var usikre og sårbare og det ble ekstra viktig å legge til rette for at de kunne dele tankene sine med hverandre etter å ha opplevd at en de kjente tok sitt eget liv.

Jakter på ressurser


– Hvordan bygger man selvfølelse?

– Mange unge er så usikre på seg selv at det kan hjelpe bare å høre at andre er like usikre. Det hjelper bare å sette vennskap, følelser, glede, mot, feilbarlighet på dagsordenen. Det betyr enormt, har vi erfart, at andre ser noe du er god på, får til, eller noe som er fint med din personlighet. Det betyr også noe å lære seg å si fine ting til hverandre. Vi jakter på ressursene i hver enkelt. Det skaper trygghet og da er det lettere å bygge relasjoner. Vi vet fra forskning at de som er ”LINKET” til andre i en relasjon eller til noe godt i livet, lettere kommer gjennom det som er vondt og vanskelig.

Ringereide har også erfart at elevene gjennom gruppene får kontakt med andre de kanskje ellers ikke ville blitt venner med. Hun har erfart at elever som nesten ikke har gått sammen, plutselig oppdager at de har felles interesser eller sliter med noe av det samme, og blir venner.

Ser barns smerter og gleder


– Hva skiller LINK fra andre typer slike opplegg?

– Det finnes opplegg som ligner på LINK. Men det finnes også en god del opplegg som har som målsetting at vi skal endre noe ufordelaktig i elevens atferd. I vårt opplegg er vi opptatt av å styrke individet, relasjonen og fellesskapet. Vi tar med oss mye av tankegodset i den traumebevisste måten vi arbeider på ved RVTS Sør. Barnesynet vårt preges av at vi ser uforståelig atferd som uttrykk for smerte. Det er derfor gjennom å møte og anerkjenne smerten, barnet kan få det bedre med seg selv og andre. Vi komme langt ved å bygge trygghet, lære dem å kjenne på og regulere følelser og bygge relasjoner. Gjennom samlingene lærer unge at det er mye som er normalt, at vi har ulike opplevelser og erfaringer, men vi kan allikevel gjenkjenne mye i hverandre og bli venner.

– Men hva skal til for at det lykkes på en skole eller institusjon?

– Ledelsen må ha tro på og våge å satse på opplegg som fungerer for elever og lærere. Det er klart en fordel om man får en kontinuitet på samlingene gjennom året. Nå håper vi mange titter innom siden og går i gang, sier Karen Ringereide.

Oppleggets vil også være mulig å finne på It´s Learning, Min skole, og RVTS Sør sine nettsider.

Ønsker du informasjon om LINK
Ta kontakt med Karen Ringereide
Epost: karen.ringereide@bufetat.no Tlf. 46618613
DOKUMENTER
Karen Ringereide tror god selvfølelse kan være nøkkel til å klare å ta gode valg.

Foto: Eva DønnestadRVTS Sør 2017
Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 926 94 100, e-post: rvts.sor@bufetat.no